Nezlomljiva očala - edinstvena na svetu
Choose country
Slovenski
Try on 5 glasses at home for free
Brezplačna dostava in dostava vračila
Prescription Glasses
Sunglasses
Try on 5 glasses at home for free
Please select the category:
unbreakable optical glasses
Sustainably produced in Austria
Try on 5 glasses at home for free
Please select the category:
Unbreakable sunglasses
Sustainably produced in Austria
Produced and
developed in Austria

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV

 

Ob tej priložnosti vas želimo obvestiti o na?inu obdelave vaših podatkov, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Nemškim zakonom o varovanju podakov (Datenschutzgesetz; DSG) in Nemškim zakonom o telekomunikacijah (Telekommunikationsgesetz; TKG). Stopite v stik z nami, ?e potrebujete dodatne informacije s tem v zvezi. Naši kontaktni podakti so navedeni na koncu te izjave o varovanju podatkov.

 

 

1. Osebni podatki

 

Osebni podatki vklju?ujejo vse podatke o osebnih ali stvarnih dejstvih in številkah, kot so ime, naslov, e-mail naslov, telefonska številka, datum rojstva, starost, spol, videoposnetki, fotografije itd. Obvestite nas, v primeru, da se vaši osebni podatki spremenijo.

 

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo zgolj, ?e je to potrebno za izpolnitev sporazuma, ali ?e to zahteva zakon, ali ?e ste nam te podatke posredovali prostovoljno. Za vse dejavnosti obdelave podatkov, ki presegajo ta obseg, moramo pridobiti vaše soglasje. Vaše podatke lahko obdelujemo tudi brez vaše privolitve, ?e naši upravi?eni interesi presegajo vašo pravico do zaš?ite podatkov. Podatke, ki so nam posredovani, bomo uporabljali predvsem za izpolnitev in dogovarjanje o sporazumih, za zagotavljanje skladnosti z zakonskimi predpisi itd.

 

Podatke obi?ajno zbiramo neposredno od vas. Ob?asno pa lahko za to angažiramo tretje stranke, kot del postopka za sklenitev pogodbe.

 

Upoštevajte, da je posredovanje podatkov v dolo?enih primerih zakonska obveznost (npr. v dav?ne namene) ali pa lahko izhaja iz pogodbenih dolo?b (npr. podatki o pogodbeni stranki). ?e nam ne posredujete svojih podatkov, to lahko prepre?i sklenitev pogodbe.

 

2. Vaše pravice

 

Upravi?eni ste do pridobivanja informacij o vaših osebnih podatkih, ki so bili shranjeni, in da zahtevate popravke, prenos podatkov, omejitev obdelovanja ter blokiranje ali izbris podatkov, poleg tega lahko ugovarjate nepravilni ali nedovoljeni obdelavi podatkov, v skladu z dolo?bami GDPR-ja. Svojo privolitev v obdelavo podatkov lahko kadar koli umaknete.

 

?e menite, da je naša obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju z zakoni o varovanju podatkov, se lahko pritožite ustreznim nadzornim organom. V Avstriji je to Urad za varstvo podatkov (Datenschutzbehörde; DSB).

 

3. Varovanje podatkov

 

Izvajamo organizacijske in tehni?ne ukrepe za zaš?ito vaših osebnih podatkov. Ti ukrepi se ve?inoma nanašajo na zaš?ito pred nepooblaš?enim, nezakonitim ali naklju?nim dostopom ter obdelavo, izgubo, uporabo in manipulacijo s podatki.

 

Zavra?amo vsakršno odgovornost v zvezi z razkritjem podatkov zaradi napak pri prenosu podatkov in/ali nepooblaš?enega dostopa tretjih strank izven našega nadzora.

 

4. Prenos podatkov tretjim strankam

 

Vaše podatke bomo morda morali posredovati izvajalcem naro?il ali drugim prejemnikom, še posebej oblastem, za potrebe izpolnjevanja naših pogodbenih ali pravnih obveznosti. Izvajalci naro?il obdelujejo vaše osebne podatke po navodilih in v obsegu, ki je potreben za izpolnitev te naloge. Naši izvajalci naro?il vklju?ujejo zunanje ponudnik informacijskih storitev itd.

 

Na temelju naših upravi?enih interesov (t.j. interesov za analizo, optimizacijo in gospodarsko izrabo naših vsebin, v skladu s ?l. 6 (1) od. f GDPR), v okviru naših vsebin uporabljamo vsebine in storitve tretjih strank.

 

To pomeni, da mora tretja stranka kot ponudnik prejeti vaš IP naslov, saj brez tega vsebine ni mogo?e poslati na vaš brskalnik. IP naslov je potreben za prikaz teh vsebin. Tretje stranke lahko kot ponudniki uporabljajo tudi spletne svetilnike, v statisti?ne in trženjske namene. Uporabljajo se lahko za analiziranje podatkov, kot je promet na spletni strani. V ta namen se lahko uporabi tudi piškotek, ki vsebuje tehni?ne podatke o brskalniku in operacijskemu sistemu ter posreduje URL, ?as obiska in dodatne podatke o uporabi vaš spletne strani. Spodaj je podan pregled nekaterih ponudnikov, ki jih uporabljamo v vlogi tretjih strank:

 

  • Uporabljamo storitve Computop Wirtschaftsinformatik GmbH (št. vpisa v trgovski register: HRB 3400, Okrožno sodiš?e Bamberg), Schwarzenbergstrasse 4, 96050 Bamberg, Nem?ija, za obdelavo pla?il v naši spletni trgovini. Computop pa nadalje uporablja izvajalce pla?ilnih storitev, kot so Paypal, Sofortkauf, Visa, Klarna, Skrill, Giropay, American Express in Mastercard. Do izjave o varovanju podatkov lahko dostopate na: https://www.computop.com/de/datenschutz/. Za pla?ilne transakcije veljajo pogoji ter politike varovanja podatkov izvajalcev pla?ilnih storitev.
  • Kot dispe?erja uporabljamo MailChimp by The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ZDA. Do izjave o varovanju podatkov lahko dostopate na: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
  • Uporabljamo grafiko Blickreif GmbH, Alter Messeplatz 2, 80339 München, Nem?ija, za prikazovanje žiga in recenzij ter ocen ShopVote. Do izjave o varovanju podatkov lahko dostopate na: https://www.shopvote.de/datenschutz.
  • Uporabljamo storitve Cloudflare, Inc., Townsend Street, San Francisco, 94107 California, ZDA, za integriranje zunanjih ogrodij JavaScript. Do izjave o varovanju podatkov lahko dostopate na: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.
  • Uporabljamo storitev Google Fonts, ki jo zagotavlja Google, Inc., za prikaz dolo?enih vrst pisav na spletni strani. Do izjave o varovanju podatkov za Google Fonts lahko dostopate na: https://developers.google.com/fonts/faq.

 

Vaše podatke prenašamo drugim prejemnikom zgolj, ?e ste nam ali prejemniku odobrili prenos podatkov, ?e je prenos podatkov potreben za sklenitev ali izpolnitev pogodbe, ali ?e smo zakonsko obvezani za prenos podatkov.

 

Vaše osebne podatke posredujemo prejemnikom v Evropski uniji ali državah, za katere je Komisija EU presodila, da zagotavljajo ustrezno raven varovanja podatkov. ?e temu ni tako, zagotavljamo ustrezna jamstva za zagotavljanje prejemnikovega upoštevanja s splošno uredbo o varovanju podatkov.

 

Osebni podatki in informacije se prenašajo ustreznim ponudnikom v ZDA prek družbenih medijev ter tržnih storitev, Cloudflare in dispe?erja. Ti osebni podatki so shranjeni in obdelovani v ZDA. Standard varovanja podatkov v ZDA je neustrezen, vendar pa so prejemniki podatkov pristali na to, da bodo upoštevali evropske standarde varovanja podatkov, v okviru Zaš?ite zasebnosti med EU in ZDA, kar pomeni, da so vaši podatki zaš?iteni. Ti podatki se lahko posredujejo tretjim strankam.

 

5. Shranjevanje podatkov

 

Vaše podatke shranjujemo tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. Tako smo obvezani shranjevati našo ra?unovodsko dokumentacijo za obdobje sedmih let od konca koledarskega leta, na katero se nanašajo. Pri shranjevanju vaših podatkov zagotavljamo njihovo uporabo zgolj v obsegu, ki je potreben za zgornje namene.

 

?e ste nam dali vašo privolitev, bomo vaše podatke shranjevali za obdobje dogovorjeno v vaši izjavi o soglasju ali drugi obliki privolitve, npr. v obsegu pogodbe, sklenjene z vami. Vaše podatke bomo shranjevali tako dolgo, kot je to potrebno za zahtevanje odškodnin in drugih terjatev, v okviru zakonskih omejitev. V skladu z avstrijsko zakonodajo, to obdobje traja tri leta od odkritja kršitev pogodbene stranke. Dokumente o uporabi shranjujemo 12 mesecev.

 

Zgornje dolo?be ne vplivajo na naše obveznosti glede izbrisa podatkov, ?e uveljavite svoje pravice do izbrisa, v skladu s ?l. 17 GDPR.

 

6. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

 

Naša spletna stran zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, vsakokrat ko dostopate do nje. Zbirajo se podatki in informacije o brskalniku, operacijskemu sistemu, prejšnji spletni strani, ki ste jo obiskali, strani, do katere ste dostopali, datumu in ?asu vašega obiska, IP naslovu, ponudniku spletnih storitev, obsegu prenesenih podatkov ipd. Te podatke uporabljamo za vzdrževanje spletne strani in njeno zaš?ito pred spletnimi napadi. Zato imamo upravi?en interes za shranjevanje dnevnikov, v skladu s ?l. 6 (1) od. f GDPR.

 

Anonimni dnevniški podatki o strežnikih se shranjujejo lo?eno od drugih osebnih podatkov.

 

7. Piškotki

 

Naša spletna stran uporablja piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem ra?unalniku s pomo?Jo vašega brskalnika. Piškotke uporabljamo za ustvarjanje uporabnikom prijaznih vsebin. Ve?ina piškotkov, ki jih uporabljamo, je obveznih in se izbrišejo z vašega trdega diska ob koncu seje brskalnika (sejni piškotki).

 

Ponudniki tretjih strank, ki so omenjeni v tej izjavi o varovanju podatkov, lahko uporabljajo trajne piškotke za pravilno prikazovanje vsebine ali zagotavljanje ustreznega delovanja funkcij.

 

?e želite prepre?iti shranjevanje teh piškotkov na vašem ra?unalniku, spremenite nastavitve vašega brskalnika, tako da prejmete obvestilo vsaki?, ko se piškotek shrani in se lahko odlo?ate o dovoljenju za shranjevanje vsakega posameznega piškotka. ?e piškotki, ki jih uporabljamo, zahtevajo privolitev, smo le-to dolžni pridobiti od vas vnaprej. Deaktiviranje piškotkov lahko omeji funkcionalnost naše spletne strani.

 

Strežnik neposredno nameš?a piškotke, ki shranjujejo podatke o uporabi spletne trgovine in nakupih. To je med drugim potrebno za zagotavljanje ustreznega delovanja nakupovalne košarice. Piškotke uporabljajo tudi Google Analytics, Google Fonts, Google Conversions, Facebook in Google Frameworks, za zagotavljanje storitev na spletni strani in zbiranje statisti?nih podatkov. Cloudflare nameš?a piškotke za integriranje zunanjih ogrodij JavaScript.

 

8. Družbena omrežja

 

8.1 Facebook

 

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, je ponudnik vti?nika. Pri vsakem dostopu do spletne strani s Facebookovim vti?nikom, brskalnik samodejno naloži podobo vti?nika s Facebooka. Med tem tehni?nim postopkom Facebook pridobi podatke o dolo?eni podstrani, ki ste jo obiskali na naši spletni strani. ?e ste isto?asno prijavljeni v Facebook, le-ta prepozna obiskano spletno podstran. Ti podatki se zbirajo in shranjujejo na Facebookovem ra?unu, ne da bi vam bilo potrebno klikniti na vti?nik.

 

?e želite prepre?iti takšno posredovanje podatkov Facebooku, se odjavite iz Facebookovega ra?una.

 

Do izjave o varovanju podatkov lahko dostopate na https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Obvestite nas, ?e želite ugovarjati tej izjavi o varovanju podatkov.

 

Na tej spletni strani uporabljamo Facebook Pixel by Facebook, družbenega omrežja, ki ga zagotavlja Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska.

 

Koda, ki se uporablja na tej strani, lahko analizira vedenje obiskovalcev, ki so do te spletne strani prišli prek Facebook oglasa. Te podatke zbira in shranjuje Facebook ter jih uporablja za izboljšanje Facebook oglasov. Zbranih podatkov ne moremo preveriti, saj se uporabljajo zgolj za oglasne nastavitve. Piškotki se namestijo tudi pri uporabi kode Facebook Pixel.

 

Pri uporabi Facebook Pixel se obiski te spletne strani sporo?ijo Facebooku, zato da obiskovalci vidijo oglase, ki ustrezajo Facebookovim vsebinam. ?e imate ra?unu na Facebooku in ste prijavljeni vanj, se vaš obisk te spletne strani dodeli vašemu Facebook ra?unu.

 

Za ve? podatkov o uporabi Facebook Pixel za oglaševalske kampanje, pojdite na https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Za ve? podatkov o Facebookovi politiki varovanja podatkov pojdite na https://www.facebook.com/policy.php.

 

8.2 YouTube

 

To storitev zagotavlja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Pri dostopu do podstrani na naši spletni strani, ki vsebujejo videoposnetke z YouTuba, se podatki prenašajo k YouTubu, ki jih shranjuje in analizira. ?e imate ra?un na YouTubu in ste prijavljeni, se ti podatki dodelijo vašemu osebnemu ra?unu, kamor se tudi shranijo.

 

Za preverjanje podatkov, ki jih shranjuje Google in njihovi uporabi, pojdite na:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

8.3 Vimeo

 

Ponudnik storitev videoportala je Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, ZDA. Ob vsakem dostopu do naše strani, ki vsebuje videoposnetke z Vimeoja, se vzpostavi povezava med vašim brskalnikom in strežnikom Vimeoja v ZDA.

 

Vaši osebni podatki (IP naslov) se pri tem shranijo. Vse uporabe storitve se prenašajo tudi k Vimeoju. ?e imate uporabniški ra?un na Vimeoju in ne želite, da bi Vimeo zbiral vaše podatke prek te spletne strani, se odjavite iz vašega ra?una pri Vimeoju, preden obiš?ete našo spletno stran. Vimeo uporablja tudi Google Analytics, zato preverite izjavo o varovanju podatkov za Google Analytics.

 

Izjavo o varovanju podatkov lahko preverite na: http://vimeo.com/privacy.

 

8.4 Twitter

 

Ponudnik te storitve je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irska.

 

Ob vsakem dostopu do naše strani, ki vsebuje vsebine s Twitterja, se vzpostavi povezava med vašim brskalnikom in strežnikom Twitterja.

 

Vaši osebni podatki (IP naslov) se pri tem shranijo. Vse uporabe storitve se prenašajo tudi k Twitterju. ?e imate uporabniški ra?un na Twitterju in ne želite, da bi Twitter zbiral vaše podatke prek te spletne strani, se odjavite iz vašega ra?una pri Twitterju, preden obiš?ete našo spletno stran. 

Izjavo o varovanju podatkov lahko preverite na: https://twitter.com/de/privacy.

 

8.5 Google+

 

Ponudnik te storitve je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

 

Podatki (predvsem o vaši interakcijah, IP naslov in profil, ?e ste prijavljeni) se shrani ob uporabi gumba Google +1, oznake Google+, gumba Sledi, gumba Google+ deli in povezave, prijavnega gumba in gumba Zbiranje. Glede na nastavitve vaše zasebnosti na: https://plus.google.com/settings, se te interakcije objavijo.

 

Za preverjanje podatkov, ki jih shranjuje Google in njihovi uporabi, pojdite na:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

8.6 Instagram

 

Ponudnik te storitve je Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, ZDA.

 

Pri uporabi storitev na Instagramu se shranjujejo podatki (predvsem o vaši interakciji, IP naslovu in profile, ?e ste prijavljeni). Interakcije se dodelijo vašemu ra?unu, ?e ste prijavljeni.

 

Do izjave o varovanju podatkov lahko dostopate na: https://help.instagram.com/519522125107875

 

9. Storitve trženja

 

9.1 Facebook Custom Audiences

 

Ponudnik te storitve je Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, ZDA. Facebook Custom Audiences ponuja obiskovalcem naše spletne strani ciljno usmerjeno, na interesih utemeljeno oglaševanje. V ta namen se na vaš ra?unalnik namestijo piškotki. Ti piškotki se lahko uporabijo za analiziranje vedenja uporabnikov med njihovim obiskom spletne strani ter naknadno za predložitev ciljnih priporo?il za posamezne proizvode ter oglaševanje na temelju interesov.

 

?e en želite, da bi se vaši podatki uporabljali na takšen na?in, lahko zavrnete to možnost s klikom na naslednjo povezavo: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

 

9.2 Google Analytics

 

Ponudnik storitve je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA. Google Analytics je storitev za zbiranje, shranjevanje in analiziranje podatkov o vedenju obiskovalcev spletne strani. Google uporablja podatke in informacije, ki se zbirajo za namene analiziranja naše spletne strani in zagotavljanja drugih storitev, ki so povezane z uporabo naše spletne strani.

 

Google Analytics nameš?a piškotke. To Google Analytics omogo?a analiziranje uporabe naše spletne strani. Ta piškotek sproži brskalnikovo pošiljanje podatkov Googlu za potreb spletne analize. Google v okviru teg tehni?nega postopka pridobi vedenje o osebnih podatkih, kot je IP naslov zadevne osebe, ki jih uporablja za dejavnosti, kot so ugotavljanje izvornih lokacij in klikov obiskovalcev. Ti podatki se naknadno uporabljajo za dolo?anje višine provizij .

 

Uporabljamo pripono »_gat._anonymizeIp«, za speltne analize prek Google Analytics. S to pripono Google okrajša in anonimizira IP naslov.

 

Za ve? podatkov pojdite na: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ in https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Obvestite nas, ?e želite ugovarjati tej izjavi o varovanju podatkov. Lahko tudi zavrnete to funkcijo, za namestitvijo naslednjega vti?nika: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

9.3. Google Remarketing

 

Ponudnik te storitve je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA. Google Remarketing je funkcija Google-AdWords, ki omogo?a prikaz oglaševanja v vašem brskalniku, ?e ste obiskali našo spletno stran.

 

Google Remarketing namesti piškotek, s katerim vas lahko prepoznajo, ko kasneje vstopite na spletne strani, ki so vklju?ene v Googlovo oglaševalsko omrežje. Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so obiskane spletne strani. Vaš brskalnik se samodejno poveže z Googlom, vsaki? ko dostopate na dolo?eno spletno stran, ki spada v okvir storitve Google Remarketing. S tem Google pridobiva vedenje o vaših osebnih podatkih, kot je IP naslov in navade glede spletnega brskanja.

 

Od te možnosti se lahko odjavite prek naslednje povezave: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de. nastavitve svojega brskalnika lahko tudi spremenite, da blokira piškotke tretjih strank.

 

9.4 Google AdWords

 

Ponudnik te storitve je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA. Google AdWords je spletna oglaševalska storitev, ki oglaševalcem omogo?a umeš?anje oglasov v rezultate Googlovega iskalnika ter Googlovo oglaševalsko omrežje.

 

T.i. pretvorbeni piškotek se shrani na vaš ra?unalnik, ?e ste na našo spletno stran prišli prek Googlovega oglasa. Pretvorbeni piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, npr. obiskane spletne strani. Pretvorbeni piškotek se ukine po 30-ih dneh in se ne uporablja za vašo prepoznavo. Uporablja se za ugotavljanje, ali ste obiskali dolo?ene podstrani na naši spletni strani, npr. spletno trgovino. Mi in Google lahko s tem piškotkom ugotavljamo, ali ste kaj kupili pri nas. Google uporablja tako zbrane podatke in informacije za ustvarjanje statistike o obiskovalcih za našo spletno stran. Google AdWords svojim oglaševalskim strankam, vklju?no z nami, ne posreduje podatkov, s katerimi bi vas lahko identificirali.

 

9.5 Google AdSense

 

Google AdSense je storitev za integriranje oglasov, ki jo zagotavlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

 

Podatki, ki se posredujejo Googlu prek piškotkov in spletnih svetilnikov, se prenašajo in shranijo na Googlovem strežniku v ZDA. Google združuje vaše podatke z drugimi zbranimi podatki.

 

Za ve? podatkov, pojdite na: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ in https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Obvestite nas, ?e želite ugovarjati izjavi o varovanju podatkov.

 

10. Google Maps

 

Google Maps je storitev integriranja interaktivnih zemljevidov, ki jo zagotavlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

 

Podatki, ki se posredujejo Googlu prek piškotkov in spletnih svetilnikov, se prenašajo in shranijo na Googlovem strežniku v ZDA. Google združuje vaše podatke z drugimi zbranimi podatki.

 

Za ve? podatkov, pojdite na: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ in https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Obvestite nas, ?e želite ugovarjati izjavi o varovanju podatkov.

 

11. E-novice

 

E-novice pošiljamo zgolj z vašo privolitvijo, ali ?e to dovoljuje zakon. Podatki se uporabljajo za pošiljanje oglaševalskih sporo?il. Podatki se izbrišejo takoj, ko ukinete oz. umaknete svojo privolitev v pošiljanje e-novic.

 

Za pošiljanje e-novic potrebujemo vašo potrditev, da ste dejanski lastnik vašega e-mail naslova (t.i. dvojna potrditev). Ta potrditev je potrebna za potrjevanje, da ste dejansko registrirani za prejemanje e-novic. Za registracijo na prejemanje e-novic se je potrebno prijaviti, za dokazilo registracijskega postopka. Ta postopek vklju?uje shranjevanje ?asa in datuma registracije in potrditve ter IP naslova. Prijaviti se je potrebno tudi za spremembo podatkov, ki jih shranjuje ponudnik storitev pošiljanja e-novic. Svoje naro?niško razmerje lahko kadar koli prekli?ete, z možnostjo odjave, ki se nahaja v e-novicah.

 

Za razpošiljanje uporabljamo MailChimp by The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 ZDA.

 

Imenovano podjetje pošilja in analizira podatke na temelju našega upravi?enega interesa, v skladu s ?l. 6 (1) od. f GDPR, za ustvarjanje uporabnikom prijaznega in varnega sistema e-novic.

 

Pri dostopu do e-novic spletni svetilnik zbira tehni?ne podatke, kot so podatki o vašem brskalniku in operacijskem sistemu, kot tudi vaš IP naslov in ?as dostopa. Ti podatki se uporabljajo za izboljšave tehni?nih storitev, na temelju tehni?nih podatkov, ciljnih skupin in bralnih navad, ali ?asov dostopa. Zbrani statisti?ni podatki vklju?ujejo tudi informacije o tem ali in kdaj so bile e-novice odprte in na katere povezave so stranke klikale. Te informacije se lahko dodelijo posameznim prejemnikom e-novic iz tehni?nih razlogov.

 

12. Prijave na delovna mesta

 

Prosta delovna mesta v našem podjetju se objavljajo na naši spletni strani. Med prijavnim postopkom lahko pošljete svoje prijavne dokumente v elektronski obliki po e-mailu ali v tiskani obliki po pošti. Vaši podatki se uporabljajo in shranjujejo za preverjanje in stik med postopkom prijave ter za utemeljitev pogodbe o zaposlitvi, kjer se to nanaša.

 

13. Kontaktni podatki:


IQ brand, design & production GmbH
6262 Schlitters HNr. 90
Austria
Phone: 0043 5288 72800
E-Mail: office@gloryfy.com 

Buch in Tirol, september 2018

Izdelano v Avstriji
Free delivery
14 dni pravice do vračila
Safe payment
You need help? You can reach us from Monday to Friday from 8 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 5 p.m. Kontakt FAQ office[at]gloryfy.com
gloryfy business Sales contacts Jobs B2B Login Find us here
Trustpilot
Choose country
You need help? You can reach us from Monday to Friday from 8 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 5 p.m. Kontakt FAQs office[at]gloryfy.com
Paypal Sofort Visa Mastercard Post DHL
Payment Methods Paypal Sofort Visa Mastercard
Shipping methods Post DHL DHL

Prijava

If you are already a customer of ours, please register here with your email address and your password.
Enter the email address by which you created your gloryfy account. This way we can send you a link to reset your gloryfy account.
Pošlji
Unfortunately, we do not know this data!

COOKIES ON OUR WEBSITE

By clicking on "Accept cookies" you agree that cookies may be used on this website in accordance with our data protection information and the "data protection settings". You can decide individually for each purpose whether you want to allow cookies. Learn more about it.
cookie settings>
da
ne
Marketing & Advertising
da
ne
Tracking & Analysis
da
ne
External content
Accept cookies