Nezlomljiva očala - edinstvena na svetu
International
Jezik
Meni

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
IQ - brand, design & production GmbH

 Avstrija, Buch in Tirol

 

Pogoji uporabe - prenesite tukaj

 

I. SPLOŠNO

?e ni izrecno in pisno v posameznih primerih druga?e dolo?eno, veljajo za vse transakcije, na temelju katerih mi (podjetje IQ brand design & production GmbH, v nadaljevanju okrajšano kot »IQ brand«) prodajamo blago strankam, naslednji splošni dobavni in prodajni pogoji.


II. DOLO?iTEV POJMOV

Ti dostavni in prodajni pogoji veljajo tako za dobavne kot prodajne pogodbe. V teh splošnih poslovnih pogojih uporabljeni pojmi »naro?nik, cene itd.« vklju?ujejo in pomenijo tudi »kupec, kupna cena itd.«.


III. SKLENITEV POGODBE

Splošni pogoji poslovanja naro?nika so veljavni zgolj, ?e to izrecno in pisno odobri IQ brand. Ponudba IQ brand je nezavezujo?a in ne zavezuje IQ brand k sprejemu ali prevzemu. Vsi zastopniki IQ brand so upravi?eni zgolj do tega, da IQ brand obvežejo zgolj v okviru teh splošnih pogojev poslovanja. Ustni, z zastopniki sklenjeni dogovori, podjetja IQ brand ne zavezujejo, saj so dodatni sporazumi, ki se razlikujejo od teh splošnih pogojev veljavni zgolj v pisni obliki, pod pogojem izrecnega soglasja podjetja IQ brand. Pogodba je veljavna s pisno potrditvijo IQ branda ali z dejansko izvedeno dobavo.


IV. DOBAVA

?e ni izrecno druga?e dogovorjeno, je dobava franko tovarna. Dodatne stroške zaradi posebnih zahtev za dobavo nosi naro?nik. IQ brand si prizadeva upoštevati dostavne roke, vendar dogovorjeni roki niso fiksni termini, saj veljajo dovoljena odstopanja, ki so obi?ajna v tej panogi. Dostavni rok se za?ne s koncem dneva potrditve naro?ila s strani podjetja IQ brand in morebitnim vpla?ilom dogovorjenega zneska. ?e naro?nik spremeni svoje naro?ilo pred dostavo le-tega, se dostavni rok prekine ter ponovno šteje od prejema spremenjenega naro?ila oz. s predložitvijo podpisanega obvestila o potrditvi naro?ila. V vseh primerih višje sile v smislu teh poslovnih pogojev je IQ brand odvezan izpolnitve pogodbenih obveznosti za ?as trajanja višje sile ter glede na obseg ovire za izpolnitev pogodbe. V takšnih primerih je IQ brand tudi upravi?en, da po lastni izbiri prekine pogodbo. V kolikor IQ brand iz zgoraj navedenih vzrokov prekine pogodbo, je IQ brand dolžan povrniti zgolj vpla?ani znesek brez dodatnih obresti, nikakor pa ne nadomestila škode.
Kot »višja sila« se v smislu teh pogojev poslovanja štejejo vse okoliš?ine, ki so neodvisne od volje IQ branda, še posebej nepravo?asna dostava podizvajalcev, primeri višje sile v ožjem pomenu (npr. vojna, požar, poplave, potresi itd.), nepredvidljive motnje v oskrbi, pomanjkanje energije, materiala, surovin, posegi oblasti, zamude v prevozu in na carini ter delavski spori.


V. PREVZEM TVEGANJA, ZAVAROVANJE PREVOZA, ZAMUDE PRI PREVZEMU

Tveganja pri vseh prevozih - ne glede na to, kdo dejansko nosi stroške prevoza - prevzame naro?nik, takoj ko je blago skladno s pogodbo dostavljeno v obrat naro?nika oz. prevoznika. Zavarovanje prevoza se sklene zgolj na željo in stroške naro?nika. ?e naro?nik zamuja pri prevzemu blaga, ali ?e mu blaga ni mogo?e dostaviti, ker ni pla?al ustreznega zneska, je IQ brand upravi?en do tega, da od za?etka zamude pri prevzemu oz. od poizkusa dostave kot odškodnino zara?unava obi?ajne takse za ležarino oz. stroške skladiš?enja, neodvisno od iz tega izhajajo?ih odškodninskih zahtevkov in siceršnjih pravnih posledic zamude pri prevzemu.


VI. JAMSTVO, POVRA?iLO ŠKODE IN ODGOVORNOST ZA IZDELKE

a) Garancijski rok za izdelke in storitve IQ branda znaša 2 leti. Tehni?ne navedbe v katalogih, prospektih, cenikih ipd. so nezavezujo?e in se lahko spreminjajo. Za IQ brand so zavezujo?e zgolj tedaj, ko so izrecno priznane v potrditvi naro?ila. Izdelki in storitve IQ brand je potrebno takoj po prevzemu od prodajalca preveriti in morebitne pomanjkljivosti nem udoma sporo?iti pisno oz. po faksu. Zamuda pri preverjanju in potrjevanju pomeni izgubo vseh pravic do odškodninskih in garancijskih zahtevkov. Predelava ali spreminjanje dostavljenih izdelkov pomeni priznanje ustreznosti dostavljenega. V primeru obstoja pomanjkljivosti naro?nik ni upravi?en do tega, da jih odpravi sam ali prek tretje osebe, ampak ima najprej IQ brand pravico do popravkov v ustreznem roku.

b) Naro?nik lahko uveljavlja odškodninske zahtevke zgolj v primeru hude malomarnosti, ki pa jo mora naro?nik dokazati. To še posebej velja v primeru zamud pri dostavi in pomanjkljivi dostavi. Povra?ilo stroškov zajema zgolj stroške samega odpravljanja škode, ne pa tudi posledi?ne škode in izgubljenih prihodkov.
c) Zahtevki glede odgovornosti za izdelke so v primeru materialne škode izklju?eni.


VII. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

Dostavljeno blago ostane vse do popolnega pla?ila (znesek ra?una, obresti, stroški in tarife) v lasti IQ brand. Lastništvo IQ nad blagom se ne kon?a z obdelavo ali predelavo izdelkov, ampak se stranke izrecno strinjajo, da je bil izdelek izdelan za IQ brand. Pridržek lastninske pravice obvelja tudi za vse zahtevke, do katerih pride v povezavi z dostavljenim blagom, namre? zahtevki v zvezi s popravili, dostavo nadomestnih delov in dodatne opreme. Naro?nik je obvezan, da v ?asu trajanja pridržka lastninske pravice do dostavljenega blaga le-tega zavaruje proti požaru, poplavam in kraji. Zahtevki naro?nika iz teh zavarovalnih pogodb se morajo prepustiti oz. odstopiti IQ brandu in mu to pisno oznaniti.
V ?asu trajanja pridržka lastninske pravice so prodaja, zastava, varnostni prenos, najem ali druga prepustitev dostavljenega blaga brez pisnega soglasja IQ brand prepovedani. Pri posegih upnikov naro?nika, še posebej v primeru zasega dostavljenega blaga, mora naro?nik nemudoma pisno obvestiti IQ brand ter kriti stroške ukrepov za odpravo zasega blaga, še posebej za intervencijske postopke, ?e jih ni mogo?e izterjati od nasprotne stranke.
Naro?nik je dolžan, da v ?asu trajanja pridržka lastninske pravice dostavljeno blago ohranjati v ustreznem stanju in po potrebi omogo?i popravila, razen v nujnih primerih, v obratu IQ branda. ?e naro?nik ne poravna svojih dolžnih zneskov in obveznosti, ki izhajajo iz pridržka lastninske pravice IQ branda, ?e preneha pla?evati, ali ?e se nad njegovim premoženjem razglasi prisilna poravnava ali ste?aj, bo dolžan ves preostali znesek, tudi v primeru sprememb v zapadlosti pla?il. ?e se celotni preostali dolžni znesek ne popla?a takoj, se ukine naro?nikova pravica do uporabe dobavljenega blaga, IQ brand pa je upravi?en, da zahteva predajo blaga, ob izklju?itvi vseh pravic do zadržanja. Vse stroške ponovnega prevzema dostavljenega blaga v lastništvo krije naro?nik. IQ brand je upravi?en, da ne glede na pla?ilne obveznosti naro?nika izdelek IQ branda, skupaj z dodatno opremo, proda najboljšemu ponudniku. ?e naro?nik ne izpolni svojih obveznosti in za?ne veljati pridržek lastninske pravice IQ branda, se v nobenem primeru ne sme oporekati, da mora dobavljeno blago služiti vzdrževanju trgovine.

VIII. PLA?iLO

?e ni druga?e dogovorjeno, je ra?une IQ branda potrebno pla?ati takoj po prejemu in brez odlašanja. Zneski se zara?unajo glede na zadnjo zahtevo. Dogovorjeni pla?ilni rok se v primeru dvoma za?ne od datuma izdaje ra?una. Menjave in ?eki se lahko za pla?ilo upoštevajo zgolj s posebnim dogovorom, pri ?emer vse tozadevne stroške nosi naro?nik. IQ brand pri prevzemu menjave ne zagotavlja jamstva za pravo?asno predložitev in upoštevanje. V primeru zamude naro?nika pri pla?ilu - tudi, ?e je brez krivde - je IQ brand upravi?en da zara?una zamudne obresti v višini 11 % ter zahteva povrnitev vseh stroškov za opomine in pobiranje dolžnih zneskov. Te posledice zamude nastopijo tudi pri zamudi prevzema, ne glede na druge zakonske ali pogodbene posledice zamude pri prevzemu.
?e postanejo znane okoliš?ine, ki znižujejo kreditno sposobnost naro?nika, je IQ brand upravi?en, da zahteva predpla?ilo, v nasprotnem primeru pa lahko odstopi od pogodbe. ?e naro?nik pri odloženem pla?ilu zamuja z obro?nim odpla?evanjem ali pla?evanjem prek ?ekov, zapade v pla?ilo ves preostali znesek. Naro?nik lahko v tem primeru predloži nasprotne zahteve le v primeru, ?e so bile potrjene s strani IQ branda ali ?e so zakonsko podprte in pravno veljavne.


IX. LASTNIŠKE PRAVICE

Postopki izdelave, patenti in siceršnji know-how dostavljenega blaga so intelektualna lastnina IQ branda in zaš?iteni z avtorskimi pravicami. Vsaka kršitev, še posebej izdelava in/ali prodaja izdelkov IQ branda s strani tretjih oseb, ki krši pravice le-tega, bo sodno in kazensko preganjana. IQ brand izrecno poudarja, da ne prevzema odgovornosti za izdelke, ki niso bili izdelani pri njih. Zgolj izvirni izdelki gloryfy® in njihovi materiali zagotavljajo najvišjo kakovost, prožnost in stabilnost ter dolgo dobo uporabnosti. Na temelju lastninskih pravic IQ branda bodo posnemovalci preganjani s strani odvetnika za patente IQ branda ter pozvani k opustitvi svojih kršitev. S strani IQ branda pooblaš?eni prodajni partner gloryfy® je dolžan nemudoma prijaviti vse morebitne kršitve lastninskih pravic za izdelke IQ branda. T.i. »stranki prilagojeni« izdelki so vedno opremljeni z obvestilom o proizvajalcu.


X. KRAJ IZVEDBE, PRISTOJNOSTI IN VELJAVNO PRAVO

Kraj izvedbe je za obe postavki A-6200 Buch bei Jenbach. Pristojno sodiš?e za vse spore in nesoglasja, ki posredno ali neposredno izvirajo iz pogodbe (vklju?no z menjavami in pla?evanjem na ?eke), je sodiš?e, ki je pristojno za A-6220 Buch in Tirol oz. stvarno pristojno avstrijsko sodiš?e.
Za spore iz pogodbe se uporablja avstrijsko pravo. Uporabnost trgovskega prava OZN je izklju?ena. Zgolj v primeru, ?e je dogovor o veljavnosti avstrijskega prava neveljavna (npr. v okviru procesa v dolo?eni državi, v »Tretjem svetu«) se uporablja trgovsko pravo OZN (sporazum OZN o zakonih o mednarodnem nakupovanju blaga - Nemški uradni list 1988/96). 
Pogodbeni jezik je nemš?ina.


XI. SPREMEMBE DOLO?b

Naknadne spremembe tu vsebovanih dolo?b so pridržane, ?e je to potrebno zaradi zakonskih uredb ali sprememb v gospodarskih odnosih.


XII. DELNA NEVELJAVNOST

V kolikor se bodo posamezne dolo?be teh splošnih pogojev o poslovanju izkazale za pravno neveljavne, to ne bo vplivalo na veljavnost vseh ostalih dolo?b teh splošnih pogojev. Te neveljavne dolo?be se nadomesti s takšno dolo?bo, katere vsebina je najbolj podobna gospodarskemu namenu neveljavnega ?lena.

Made in Austria
Free delivery
14 dni pravice do vračila
Safe payment
Varno plačilo
Služba za pomoč strankam

Optična naročila: +43 (0)5288 72800-30 optics@gloryfy.com � Športna in vsakdanja očala: 0043 5288 72800-30 order@gloryfy.com�

OBRATOVALNI ČASI
Ponedeljek - četrtek: 08.00 do 12.00 ure in 13.00 do 17.00 ure Petek: 08.00 do 12.00 ure